Organizačná štruktúra

Orgánmi združenia sú: valné zhromaždenie ako najvyšší orgán občianskeho združenia, členská rada ako rozhodný orgán občianskeho združenia, prezident občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia, prezídium ako výkonný orgán občianskeho združenia, dozorná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.